Občanské sdružení Tyrkys

prevence drogových závislostí

 

www.abraka.cz

(Informační, poradenské a kontaktní stránky orientující se na oblast prevence drogové problematiky.)

© Jiří Minarčík 2001

 

Rozklad totalitního režimu, otevření státních hranic, uvolnění společenského klimatu a liberalizace ekonomiky přinesly, také mimo jiné, výraznou změnu ve vývoji naší drogové scény. Výsledkem toho jsou aktuální statistiky, z nichž vychází najevo, že více než jedna třetina mladých lidí (ve věku 15 – 19 let) podstoupila svůj první experiment s drogou.

V důsledku všeobecného rozvoje jsme mohli sledovat např. rychlý nástup užívání mobilních telefonů, kdy se zpočátku jednalo o manažerskou záležitost. Dnes se ale “mobily” staly trendem také mezi mladými lidmi. V současnosti není pro zasvěcené uživatele drog žádným problémem objednat si anonymně přes mobilní telefon drogového dealera. Podobně je tomu aktuálně i v případě internetu, jenž je jako multimediální prostor přístupným každému, kdo o to z nějakého důvodu projeví zájem.

Spolu s rychlým nástupem internetu se v naší republice za posledních pár let začaly objevovat první informační a poradenské servery zabývající se tzv. “protidrogovou prevencí”. Ve světě existují určitě stovky a možná tisíce takovýchto internetových poskytovatelů služeb. V současnosti můžeme na českém internetu nalézat několik desítek serverových adres, na kterých se jejich tvůrci seriózním způsobem zabývají prevencí drog. Ale nejen to…

Na internetu se nabízí takřka bez omezení nevídaný prostor k publikování rozličných činností, postojů a názorů, což ale obzvláště v oblasti prevence drog vede k velice rozporuplným poměrům, které pro běžného uživatele internetu znamenají zmatek v jeho případné snaze zorientovat se v problematice drog. V současnosti můžeme na našem internetu nalézat skutečně stovky rozličných stránek. Od uvážlivých stránek státních a nestátních organizací, přes represivně až po prolegalizačně pojatých stránek, jejichž autory jsou nevzácně i sami nadšení uživatelé drog. Na internetu se můžeme velice snadno seznámit taktéž se stránkami krajně radikálních skupin či organizací, jejichž mnohdy až demagogicky pojaté cíle vnášejí do věci více škod, než užitku. Zasvěcenější uživatelé internetu pak vědí, na které adrese či odkazu mohou získat kontakt na dealera, nakoupit drogy nebo si stáhnout návod na jejich výrobu.

Z popsaného stavu vyplývá jasná potřeba vzniku a podpora internetových stránek, na kterých se jejich autoři zabývají profesionálně či alespoň na seriózní úrovni poskytováním informací, poradenstvím a kontaktními službami v rámci prevence drogové problematiky.

Náš projekt byl koncipován na základě zkušeností s provozováním k-centra a na podkladě aktuální poptávky z řad našich klientů, jejich rodičů, ale i přátel, učitelů a odborné veřejnosti. Po technickém zvážení našich aktuálních možností jsme došli k závěru, že je prakticky velmi jednoduché pokrývat výše uvedenou základní poptávku prostřednictvím internetových stránek. Projekt vychází z nejčastěji kladených požadavků, kterými jsou: Zájem o základní informace o drogách, jejich účincích a rizicích (rodiče, veřejnost). Zájem o kontakty na jiná zařízení zabývající se problematikou drog (např. k-centra, detoxikace, léčebná zařízení, komunity apod., v rámci naší republiky). Požadavek základního poradenství (co dělat v případě…). Zájem o stávající trendy (aktuality) v oblasti prevence drog. Významným požadavkem stran našich klientů, ale i veřejnosti, byla potřeba zachování jejich anonymity.

V současnosti vychází náš projekt z aktuální poptávky, na kterou reagujeme specificky přizpůsobenou nabídkou prostřednictvím našich internetových stránek. Za cíl si klademe jednoduše vytvářet nástroj pro základní orientaci v problematice drog pro nejširší veřejnost.

Od července roku 2000 mají internetoví uživatelé možnost nalézat pod adresou http://www.abraka.cz přehlednou nabídku základních služeb, které jim mohou pomoci usnadnit jejich orientaci v oblasti drogové problematiky. Na stránkách lze nalézt základní informace o jednotlivých drogách, jejich účincích, rizicích, ale i alternativy, jakými způsoby je možné dosáhnout obdobných zážitků jako je tomu v případě drog, ale bez jejich užití. Na stránkách je také snadno možné nalézt např. odpovědi na některé z častěji kladených otázek. Jiné, specifické dotazy lze adresovat (online) přímo na stránce, nebo se je možné obrátit pomocí e-mail adresy na některého z expertů spolupracujícího s našimi stránkami. Prostřednictvím stránek abraka je taktéž možné domluvit si konkrétní “chatovou” schůzku. Na stránkách je k dispozici obsáhlý adresář solidních zařízení, která se v naší republice zabývají problematikou drog. Na hlavní stránce abraka se nachází soubor aktualit s odkazy na jiné stránky věnující se stejné problematice.

Mimo základní nabídku se nám osvědčilo vytvořit i jiné alternativní nabídky, jakými jsou např. “Almanach aneb na vlastní triko”, kde se návštěvníkům nabízí prostor k publikování jejich článků, úvah a reakcí v rámci dané problematiky. Zajímavá je nabídka “galerie” s ukázkami tvorby (fotografie, výpovědi, literatura apod.) vzniklé ve spojitosti s drogovou tématikou.

Výhody a nevýhody internetových služeb v rámci prevence drogové problematiky. Výhodami jsou např.: Snadná dostupnost pro nejširší veřejnost. Prezentace služeb reálných organizací zabývajících se prevencí drogových závislostí. Anonymní návštěvnost. Výhoda nízkého prahu pro první virtuální kontakt, jenž může následovně potenciálního klienta vést do reálného zařízení.

Potěšující výhodou internetových služeb, na rozdíl od klasických zařízení, je jejich relativní technická, provozní a finanční nenáročnost

Poměrnou nevýhodou je omezená komunikace s případnými klienty ochuzená např. o neverbální stránku.

Obecně se potom stále ještě ocitáme v nevýhodě, která vyplývá z nedostatečných praktických zkušeností s realizacemi obdobných projektů. Vstupujeme do oblasti nezmapovaných možností, kdy navíc dochází k neustálému rozvoji nových programových aplikací a komunikačních technologií.

Uvažujeme-li o psychoterapii prostřednictvím internetu, neměli bychom striktně vycházet z klasických pohledů, postojů či postupů, jak je známe z reálného prostředí poraden, terapeutických místností apod., v přímém kontaktu klient - terapeut. Ale…, samo internetové prostředí se vykazuje intenzivním psychogenním potenciálem, jenž se prostřednictvím osobních počítačů připojených na síť promítá do všech vědomých (podvědomých) složek jedince. Obecně je dnes již o klasických médiích (např. o televizi a tisku) známo, že dovedou působit na jedince a ovlivňovat jeho vnímání a prožívání, což ve svém důsledku působí rovněž na úroveň kolektivního nevědomí. Ve vztahu k internetu se ocitáme na prahu progresivního multimediálně-interaktivního komunikačního prostředí, jež na jedné straně nabízí a rozvíjí nové schopnosti a dovednosti jedince, na druhé straně se však může jednat také o demagogii a manipulaci s lidským vědomím s nepředvídatelnými následky. Je proto nasnadě, stejně jako je tomu v reálném světě, zamýšlet se reálně nad kompenzačními mechanizmy prevence patologických jevů v souvislostech s virtuální realitou internetového prostředí. Konkrétně pak v oblasti prevence závislosti si osobně dovedu představit internet-terapeuta, který si prošel speciálním výcvikem pro komunikaci a terapii prostřednictvím internetu.

Závěrem bych se chtěl ještě zmínit, že v souvislosti s internetenem si uvědomuji také nový rozměr pojmů rivality a konkurence. V reálném životním prostředí jsme povětšinou odkázaní na své nejbližší okolí, a mnohdy, aniž si to uvědomujeme, řídíme se pravidly, jež určují nejmocnější, jakými jsou např. stát, úřady, monopoly, eventuálně progresivní organizace či jedinci, kteří vyhrávají konkurenční boje. Obecně se pak kvalita určuje zájmy výše jmenovaných faktorů (sil uplatňujících se v nějakém procesu). Naproti tomu internet nám nabízí relativně nezávislé prostředí, kde stále zatím ještě existuje svoboda projevu, myšlení a osobního vývoje. Internet se neomezuje určitou teritoriální oblastí, vyjma jazykových bariér, a kvalitu neurčují ambiciózní organizace mocných, ale převážně jedinci! A to buď jako sami autoři internetových stránek, nebo jako uživatelé (návštěvníci) zvyšující frekvenci jiných stránek a v konsensu i jejich aktuální kvalitu či hodnotu.

Virtuální realita (zdánlivá skutečnost) internetového světa je pro mne analogií zdravého rozumu na kolektivní úrovni, jenž svým implicitním potenciálem tíhne k reálnému formování nového kvalitativního paradigmatu…