Jak je řešena ochrana osobních údajů při resocializaci drogově závislých
Mladá fronta DNES (14. 12. 2001)
autor: (pm)

Zákon na ochranu osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů - tedy i drogově závislé osoby. Osobním údajem je vždy spojení jména, příjmení a rodného čísla, protože na jejich základě lze vždy fyzickou osobu identifikovat.

Pro práci s drogově závislými je důležité vymezení pojmů citlivý osobní údaj a anonymní údaj. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu. Anonymním údajem se rozumí takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.

K nejdůležitějším prostředkům ochrany osobních údajů patří povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Povinnosti mlčenlivosti podle zákona o ochraně osobních údajů se nelze dovolat tam, kde zvláštní zákon ukládá informaci poskytnout. Půjde například o povinnost oznámit trestný čin ...

Na nezdravotnická zařízení pracující s jinými než anonymními údaji o klientech se vztahuje plný režim zákona o ochraně osobních údajů - to znamená, že je nezbytný souhlas klienta.

Při terapiích s klienty se často hovoří o trestné činnosti jimi páchané; každý občan má oznamovací povinnost.

Oznamovací povinnost má i osoba, která jinak musí zachovávat mlčenlivost o svěřených skutečnostech. Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný a spáchání nebo dokončení takového činu nepřekazí, bude potrestán. Mezi prostředky překažení patří i psychické působení, pokud je v konkrétním případě způsobilé zabránit spáchání nebo dokončení trestného činu.

Zdroj: Metodické vodítko pro pracovníky programů léčby a resocializace drogově závislých, které vychází ze zákona č. 101/2000 Sb.