Drogová cenzura
ČRo 1 - Radiožurnál (18. 5. 2002), pořad: Radiofórum

DUEL RADIOŽURNÁLU

Boris KEKA, moderátor
Jednou ze základních lidských svobod je svoboda projevu, možnost veřejně prezentovat svůj vlastní názor. Lidé jsou na omezení svobody projevu, jednoduše na cenzuru, velmi citliví a reagují na ni velmi nelibě. O hranicích možného omezení svobody se diskutuje už řadu desetiletí. Jako příklad můžeme uvést kauzu Larryho Flynta, kterou převedl na filmové plátno režisér Miloš Forman. Prezident Havel přednedávnem podepsal novelu trestního zákona, která podle některých v sobě v souvislosti s návykovými látkami skrývá možnost omezení svobody slova, jinými slovy, drogovou cenzuru. O tom budu hovořit s vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti Květou Bednaříkovou a drogovým odborníkem Ivanem Doudou. Dobré odpoledne oběma.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Dobrý den.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Dobré odpoledne.

Boris KEKA, moderátor
Abychom věděli úplně přesně, o čem hovoříme, budu citovat zmiňovaný paragraf novely trestního zákona: "Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky, než alkoholu, nebo ho v tom podporuje, anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří a spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. Paní Bednaříková, myslíte si, že tento paragraf je definován naprosto pregnantně tak, aby o tom, čemu se začalo říkat drogová cenzura, nemohlo být uplatněno?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Rozhodně nemůže jít o drogovou cenzuru nebo o omezování svobody slova. Zajímavé je, že nyní kolem novely trestního zákona se zvedla taková vlna publicity, když toto ustanovení, tedy § 188 a) šíření toxikomanie, je zařazen v trestním zákoně od roku 1990. Tato novela, o které jste se zmínil a bude účinná od 1. července letošního roku, ta pouze přesně vymezila přitěžující okolnost v druhém odstavci a zvýšila trestní sankci. To znamená, že za šíření toxikomanie už dneska mohli být lidé stíháni a jsou také stíháni. Tady se pouze pregnantněji vymezilo, že to je tedy filmem, rozhlasem, televizí, počítačovou sítí a jiným obdobným účinným způsobem. Čili ani to není vymezeno, kogentně je to vymezeno demonstrativně, čili i jiné obdobné způsoby. Takže i dneska mohl být stíhán pro to kdokoliv, pouze se zvýšila trestní sankce. Dříve byla sazba tři roky, dneska v tomto odstavci je pět let.

Boris KEKA, moderátor
Jestliže tedy někteří vykládají tento zákon tak, že by mohlo dojít k tomu, že by lidé byli trestáni nebo byly jejich projevy nějakým způsobem cenzurovány, je to podle vás výklad špatný?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Samozřejmě, je to výklad špatný. Listina základních práv a svobod samozřejmě zaručuje svobodu, ovšem každý si vždycky přečte jenom ten první odstavec. Já bych si to dovolila ocitovat. Listina základních práv a svobod říká: "Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručené." To je v pořádku, ale čtvrtý odstavec téhož článku říká: "Svobodu projevu lze omezit zákonem, jde-li o opatření nezbytné na ochranu práv svobody druhých, ale zejména ochranu zdraví a mravnosti." Čili už Listina základních práv a svobod počítá s tím, že jiný zákon může svobodu projevu omezit, je-li to nutné z nějakých důvodů.

Boris KEKA, moderátor
Pane doktore Doudo, vaše jméno, vaše osoba je s drogami, nikoliv ve smyslu jejich užívání spojena. Cítíte vy tuto novelu, ten odstavec, který jsem citoval, že by mohl vaši práci zkomplikovat nějakým způsobem?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Tak obecně řečeno, mně se strašně nelíbí, že stát a dokonce trestním zákonem hovoří do tak zásadních věcí jako zodpovědnosti jedince za to, co bude číst, co si bude myslet, co bude říkat dalším a co bude říkat o konkrétních věcech, v tomto případě o drogách. Je to stejné, jako kdyby někdo mluvil o různých druzích alkoholu, které jsou také drogami a tak dále a tak dále, čili možná dobrý úřednický úmysl, že se něco dá tímto způsobem regulovat. A ta citace z Listiny práv a svobod, tam je "pokud je to nezbytně nutné". To je všechno tak strašlivě pružné. A já si dovedu představit, že je obrovský rozdíl mezi praxí a řekl bych etickým a demokratickým smýšlením prokurátorů, policistů, soudů, soudců venku, kde to jistě možná něco podobného také platí i u nás. Ty interpretace jsou zcela rozdílné i mezi odborníky. A já pokládám i ten původní paragraf za velmi nešťastný. A to, co se k tomu dodalo, bohužel vzbudilo atmosféru, nebo znovu navodilo atmosféru toho, že drogy jsou pro mladé lidi, nebo že je nutné regulovat trestně právním přístupem, přičemž šedesát až osmdesát procent mladých u nás má zkušenost s některou z ilegálních drog. To znamená, že se snažíme něco napravit způsobem, který přinese opak. A kdybychom šli tedy do důsledků těchto paragrafů, my nikdo nevíme, co je reklamou. Nikdo nevíme, jestli někdo neřekne: "Já jsem byl na besedě, na přednášce, a proto jsem začal brát drogy." Tohle to je jasný pokus jakéhosi sociálního inženýrství a podle mého mínění je to cosi, co se nám stále vrací, že jednotlivec není svéprávný, že my ostatní jsme hlupáci, kteří, když nám něco řekne, tak my poslechneme a budeme brát drogy a ničit se jimi. To by byla dlouhá filosofická debata, a já se obávám, že úředníci v tomto smyslu vůbec nepřihlédli k realitě, k tomu, že je to velice úzce zaměřené proti mladým lidem, protože ti jsou nejvíce ve hře a my s nimi mluvíme z pozice dospělých, jak máme pocit, že by to fungovalo, ale ta realita mladých lidí je úplně jiná a my to potom interpretujeme velice špatně. Já jsem opravdu hluboce klamán, hluboce zklamán, nejenom parlamentem, nejenom úředníky, nejenom ministerstvem spravedlnosti, ale bohužel i prezidentem Havlem, že to podepsal a podcenil dopady tady toho zákona.

Boris KEKA, moderátor
Paní Bednaříková, kde vznikl ten impuls pro to, aby tato novela, konkrétně tento bod se ocitl v tom novém zákoně. Říkala jste, že předtím už něco podobného bylo možné. Hovoří se o tom, že to bylo na jakýsi ne snad nátlak, ale bylo to iniciováno Evropskou unií. Přitom se zároveň říká, že v Evropské unii něco podobného neexistuje. Kde vznikl ten popud pro zařazení tohoto odstavečku, který jsem citoval v samém úvodu?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Novela trestního zákona se také jinak jmenuje euronovela. Ten popud vznikl na základě smlouvy s Evropskou unií, která se týká nezákonného obchodování s drogami. Z této smlouvy vyplývá závazek, kdy tedy státy se budou věnovat drogové problematice, hlavně nezákonnému užívání a výroby narkotik. Ovšem to není jediný důvod. Naše republika je vázána třemi úmluvami, ke kterým přistoupila, které ratifikovala a které vstoupily v platnost. Jsou to úmluvy z roku 1961, ta vstoupila v platnost 1964. Další úmluva vstoupila v platnost roku 1989, a ta poslední v roce 1991. Ale jestli mohu, ještě bych se vrátila k tomu, co říká pan doktor. Já mám takový pocit, že na veřejnosti vzniká mylný dojem, že každý, kdo promluví o drogové závislosti nebo drogách, bude trestán. Trestný čin šíření toxikomanie je úmyslný trestný čin. Čili to znamená, že ten, kdo bude šířit toxikomanii, to dělá s úmyslem, aby tedy někoho navedl, aby ho přesvědčil, aby užíval drogu, čili úmyslný trestný čin a ne tedy každé promluvení o droze bude, nebo bylo by možno trestat. Čili to zdůrazňuji, to je nesmírně důležité pro veřejnost. Čili jde o úmyslný trestný čin, čili každý by musel mít úmysl, kdo by se tedy měl tohoto trestného činu dopustit, že chce, aby někdo drogu užíval, aby se stal závislý na droze.

Ivan DOUDA, drogový odborník
To se musí přiznat k tomu úmyslu? Protože podle mého názoru, jinak to nelze prokázat, nežli přiznáním: "Já jsem chtěl šířit drogy. Já jsem chtěl ho vtáhnout do drog." To se přeci nikdo nepřizná. A pokud vím, tak jsou i s jiným, takzvaně úmyslnými trestnými činy veliké potíže, jak je prokazovat. Znovu, tohle to se jedná o mladé, mezi kterými je to téměř normou, vychvalováním a zkus to taky a podobně. Ale my vůbec nechápeme, že je to jakási hra na experimenty a podobně a je to strašlivě zneužitelné. A ještě jednu věc. Vy jste citovala ty mezinárodní úmluvy, ale tam je veliký prostor, já to teď nemám před sebou, ale vy to tam máte, kdy lze přihlédnout k místním podmínkám a není třeba bezezbytku všechno uplatnit, to znamená, když my víme, že naše společnost není zralá, aby unesla tento paragraf, tak nemusíme ho zavést do zákona.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale my už jsme ho zavedli v roce 1990.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Proč to děláte tedy teď znovu?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Od roku 1990 se veřejnost vůbec nijak nepozastavila nad tím, že tento paragraf máme.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Neodpovídáte na to podstatné. Proč tedy se k tomu vracíme, když už to máme? To precizování vytvoří zase velice zběsilou atmosféru, která natáhne spoustu mladých lidí do drog právě proto, že cítí nemyslnost a tendenci manipulovat státem je samé. Čili oni budou brát natruc. To je ten efekt zakázaného ovoce, který je nesmírně silný a který už je v bibli, proboha.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Nemáte pravdu, pane doktore. Nikdo není trestán za to, že drogu bere. To vůbec ne. Trestán je za to...

Ivan DOUDA, drogový odborník
Musí ji mít v držení, když ji bere.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ani za to.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Jak to že ne, paní doktorko?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale ten trestný čin je, kdo svádí, kdo podporuje, kdo šíří, kdo podněcuje, čili kdo navádí někoho.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Ale to je jiný paragraf, že když ji má v držení přeci, to je § 187.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ne, to není ten. Ano, ale my mluvíme o 188 a) šíření toxikomanie. Ten byl novelizován. O tom je řeč.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Vy jste mi řekla, že není trestán ten, kdo drogu bere. Bere, protože ji má tím pádem v držení.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale my nestíháme ty, co drogy berou. Podívejte se, pro trestný čin z šíření toxikomanie v loňském roce 2001 bylo odsouzeno čtyřicet pachatelů, čtyřicet pachatelů.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Počkejte. To tak není. Musí mít v držení drogu ten, kdo ji bere? Odpovězte mi ano, nebo ne.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
No, jinak by si ji asi nemohl vzít.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Takže vidíte, je to trestné.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Není trestné.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Čili trestáme lidi, kteří drogy berou. Tohle to je prachobyčejná demagogie. Víte, tohle se stalo, to bylo v zákonech už kanadských a podobně a první reportér, který se zeptal miss madam Campbell, což byla premiérka kanadská, o které zjistili, že kouřila marihuanu, jestli ji kouřila. A ona řekla: "Ale neměla jsem ji v držení." A normální myslící člověk řekne, ale to přeci nejde? Musí ji mít v držení? Takže úředníci tvrdí zase něco jiného, nežli je realita.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale to nejsou úředníci. Tady se podívejte, jestliže vám říkám, že v loňském roce bylo čtyřicet pachatelů odsouzeno za šíření toxikomanie ...

Ivan DOUDA, drogový odborník
Ale mohlo být odsouzeno tisíce a tisíce mladých lidí.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale nemohlo.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Mohlo být, vždyť ji měli v držení podle těchto paragrafů.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale není to šíření.

Ivan DOUDA, drogový odborník
To není o šíření. To je ještě jiný paragraf. Nemůžete to vytrhnout z celkových paragrafů kolem drog.

Boris KEKA, moderátor
--------------------
Já bych se možná vrátil, to slovo tady párkrát také zaznělo, a to byla ta možná zneužitelnost. Možná chodíme neustále kolem té horké kaše té zneužitelnosti, to jest to, co má pan doktor na mysli, když říká, že mohlo být potencionálně odsouzeno mnohem více lidí. Nabízí tento konkrétní paragraf, o kterém jsme začali hovořit, ta takzvaná drogová cenzura, opravdu, nebo dá se represivním složkám tohoto státu takový jasný příklad, aby jakkoliv se nemohlo stát, aby byli trestáni zpěváci za to, že budou zpívat o drogách, za to, že budou drogy nějakým způsobem ztvárněny ve filmech a podobně? Nebude to konečné rozhodnutí na policistovi, když to přeženu, na tom, jestli se dobře, nebo špatně vyspal? Bude mít přesný návod, jak se má zachovat?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
--------------------
Nebude to na policistovi, bude to na orgánech činných v trestním řízení. A orgán činný v trestním řízení začíná samozřejmě u policie, následuje státní zástupce a končí u soudu. A soud je tedy nezávislý orgán činný v trestním řízení, který aplikuje trestní zákon a který vykládá zákon. Čili bude to na soudu, jaký bude mít průkazní prostředky a nebude to tedy jenom to, co říká tedy pan doktor, že by se musel doznat. I jinými způsoby, jinými důkazními prostředky se dá zkoumat anebo dokázat, kdo svádí, podněcuje a tak dále. Čili bude to soud v konečné fázi, který rozhodne o tom.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Ale to je strašně obecné, paní doktorko. To jsou krásné věci, které jsou obecné, ale realita je úplně jiná.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Tak to bude.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Ale realita je úplně jiná.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
No, kdo s konečnou platností rozhoduje?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Byla kuchařka Vaříme z konopí. Je spousta na Internetu dostupných informací o výrobě drog o dalších a dalších věcech.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
A podle vás je to v pořádku?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Budete kriminalizovat Internet? Ti mladí se k těm informacím dostanou tak jako tak. V tom je ta záhada.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
A to je v pořádku, že na Internetu máme návod?

Ivan DOUDA, drogový odborník
To je realita.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale já se ptám, jestli je to v pořádku?

Ivan DOUDA, drogový odborník
To je špatně položená otázka. Můžeme se mravně rozhořčovat, ale já se budu ptát, jestli je v pořádku, že donutíte tisíce a statisíce mladých lidí vědomě porušovat zákon, který oni budou cítit jako špatný. A je to v pořádku, paní doktorko?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale jak budou oni porušovat zákon?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Budou držet drogy, budou si je podávat, budou si o nich povídat, budou si navzájem říkat, že tahle ta sorta marihuany je lepší, pak pod policejním tlakem se někdo přizná a budete zbytečně, pokud to dotáhnete, tak správně podle legislativy bychom to měli dotahovat, tedy orgány činné v trestním řízení, pokud vím, u nás platí princip legality, nikoliv oportunity, jako v západních systémech, tak pokud bychom to dotahovali, tak budou kriminalizovatelní skutečně desítky stovky tisíc mladých lidí, ať se vám to líbí, nebo ne, ať jsou vaše úvahy a úmysly sebelepší, bohužel.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale tak to není v praxi a nemůže to ani být. Vy říkáte, když si budou povídat. Povídat si musí.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Vy spoléháte na to, že budou moudří policisté a nebudou dodržovat zákon? Když říkáte, tak to nebude v praxi?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Především se spoléhám na soudce, na nezávislé soudce.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Chcete zahltit soudce, soudy statisíci procesy?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale proč statisíci?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Proč vůbec tohle to všechno děláte, když víte, že ono to stejně nebude uplatňováno. Tak k čemu to je takovýto zákon?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Jak to, že to nebude uplatňováno? Tedy vám se líbí, že na Internetu jsou návody na výrobu drog?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Kladete sugestivní otázky. Tohle to není fér otázka.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
No, dobře. Takže vy říkáte, že tu bude stíhán Internet. Pokud to na Internetu bude, měl by být stíhán ...

Ivan DOUDA, drogový odborník
Budete stíhat knihy, které mluví o drogách?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Knihy nebudeme stíhat.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Kde jsou návody na výrobu drog? Které už jsou běžně mezi mladými lidmi? To budete stíhat?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Pakliže to tedy bude šíření toxikomanie.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Jak "pakliže", kdo o tom rozhodne?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Orgány činné v trestním řízení.

Ivan DOUDA, drogový odborník
To jsou znalci drog? Nebo si vezmou znalce?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Můžou si vzít znalce, samozřejmě, že si budou brát znalce.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Já vám dokážu, že z pěti posudků si budou čtyři navzájem odporovat. Tak to prostě je. Vy nemáte vůbec ponětí, jaká je realita.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale pak to tedy musí někdo rozhodnout.

Ivan DOUDA, drogový odborník
To znamená, že budete zatěžovat zbytečnými procesy soudy?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
To nebudou zbytečné procesy. Proč by to byly zbytečné procesy?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Nezlepšíte drogovou situaci, vyházíte státní peníze.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale rozhodně ji také nezhoršíme.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Ale to přeci není cíl, že když ji nezhoršíte. Když nebude tento paragraf, tak se také ta situace nezhorší.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale ten paragraf je už dvanáct let. Akorát, že nyní se změnila trestní sazba.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Tak proč děláte další?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ale to neděláme další. Ten paragraf je dvanáct let.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Asi se nedohodneme, paní doktorko, my máme každý jinou zkušenost. Vy máte úřednickou s paragrafy a já mám reálnou zkušenost s životem.

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
V tom máte pravdu.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Zkušenost s životem mladých lidí, s těmi, kteří jsou na drogách a ze vztahu s tím obrovským generačním rozdílem, jak je vidí dospělí, to jste vy a úředníci, a tak je prožívají mladí lidé. Vy jste neprožila ve svém mládí experimenty s alkoholem?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ne, neprožila.

Ivan DOUDA, drogový odborník
Neprožila? Aha, tak to je něco jiného. Tak to mluvím s člověkem, který opravdu neví, o čem mluví, promiňte.

Boris KEKA, moderátor
Možná by bylo určitě, nebo určitě by bylo namístě říci, že paní Bednaříková není tou osobou, která sama a jediná tuto danou novelu navrhla a vytvořila. Pracoval na tom jistě celý tým ministerstva spravedlnosti. Poté ta novela prošla všemi legislativními stupni. Prošlo to jak oběma komorami parlamentu, tak koneckonců ji podepsal i prezident, i to už jsme tady zmínili. Možná bychom se mohli vyjádřit vlastně k tomu, co jsem říkal úplně na samém počátku, a to je takový ten konflikt mezi tou morálkou, mezi tím, co je správné, jestli je v pořádku, že se tisknou nějaké knihy, že se je něco prezentováno a na druhé straně tou literou zákona. To byl koneckonců i případ Larryho Flynta, který jsem na samém počátku uváděl. Podle vás, paní Bednaříková, na úplný závěr tohoto pořadu, neobáváte se tedy, ještě jednou se tedy ta otázka vrací, že by soudy byly zahlceny, že by bylo neúměrné množství mladých lidí od 1. 7., kdy tato novela vstoupí v platnost, zničehonic nějakým způsobem represivně stíhána?

Květa BEDNAŘÍKOVÁ, vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti
Ne, to se opravdu neobávám. A kromě toho, až tedy dojde ke stíhání někoho, bude to soud, kdo bude poměřovat právě tu svobodu slova, svobodu projevu s tím veřejným zájmem, který tedy tady je na ochranu právě dětí, právě mládeže a jejich výchovy.

Boris KEKA, moderátor
Vy, pane doktore, znáte tu realitu, znáte ten život, myslíte si, že zde vzroste počet lidí, kteří budou na základě tohoto paragrafu soudně potahováni?

Ivan DOUDA, drogový odborník
Já si myslím, že hlavně, že je to velice kontraproduktivní. Bude to o jeden důvod víc bojovat s tím establishmentem, o jeden důvod víc dívat se s velkým despektem na parlament, na soudy, na demokracii jako takovou. To vyjde daleko hůř než to případné potencionální riziko, že když si někdo něco přečte, že se bude špatně chovat. To je veliká iluze a bude to trvat ještě asi, já si troufnu říci, několik generací, než tento souboj bude dobojován. A mimochodem ještě to, že to prošlo parlamentem, je také díky tomu, že někteří poslanci nebyli informováni. Já jsem s nimi o tom mluvil, že to bylo skryto vlastně v těch zákonech. Oni je všechny nečtou a také je předvolební doba a nikdo se nechce pouštět do témata, jako jsou drogy, interrupce a podobně. Možná, to byla shoda časová, jenom náhodná, ale realita je bohužel, bohužel taková. A těch procesů opravdu bude pár a já nevím, co k tomu říci. Asi se neshodnou ta mladá a stará generace. Ale ta mladá generace v tomhle tom dlouhodobě nemůže prohrát a přesvědčí nás, že ty naše katastrofické vize, že když zatížíme člověka zodpovědností za informace, že on toho zneužije, že jsou špatné. Já doufám, že ta mladá generace bude lepší.

Boris KEKA, moderátor
Pořad, který se jmenuje Duel Radiožurnálu a který dnes opravdovým duelem byl, končí. Já děkuji za účast ve studiu drogovému odborníkovi Ivanu Doudovi a vedoucí oddělení trestní legislativy ministerstva spravedlnosti, paní Květě Bednaříková. Od mikrofonu se loučí a zbytek víkendu, aby byl příjemný, přeje Boris Keka. Děkuji, na slyšenou.