Dnes v bunkrech rostou houby
Psychologie dnes (26. 6. 2002), autor: Jakub Hučín

Z bývalé raketové základny u Mníšku pod Brdy se stalo terapeutické pracoviště pro závislé na drogách. Otevřenost terapeutické komunity pomáhá klientům připravovat se na návrat do reálného života.

Vše zlé může být k něčemu dobré. I raketová vojenská základna na jednom z vrchů nad Mníškem pod Brdy vyměnila svůj strategický účel za daleko mírumilovnější cíl. Masivní betonové stavby, kryty, raketová sila obklopená neproniknutelným divokým porostem se stala útočištěm proti neméně agresivnímu nepříteli, jímž bezesporu drogová závislost je. Z kasáren a strážnic postupně vznikly ubytovací prostory pro terapeutickou komunitu a nové byty pro chráněné bydlení a nově vzniklé chlévy osídlila hospodářská zvířata. Aby mohlo město Mníšek pod Brdy dostat bývalý vojenský areál pod svou správu, muselo státu zaručit jeho účelové využití pro zdravotní nebo sociální péči. S nápadem přišla bývalá poslankyně Marie Kaplanová, která přesvědčila radní města o potřebnosti péče o drogově závislé v této oblasti. V roce 1997 společně s městem založila obecně prospěšnou společnost Magdaléna, koncem roku 1998 vznikla terapeutická komunita s 13 lůžky, v březnu 1999 byla zaregistrována psychiatrická ambulance a rozšířila se kapacita komunity. V dalším vývoji se rekonstrukce zaměřila na vytvoření míst pro doléčování klientů, jehož součástí byl i nástup do zaměstnání. Důvodem byl rychlý přechod do Prahy u některých z nich a jednoznačné upřednostnění profesionální kariéry před zájmem o doléčování. V roce 2000 byla rekonstrukce dokončena a současně se podařilo vytvořit i první pracovní místa formou podporovaného zaměstnání. Další lůžka chráněného bydlení budou následovat. Dnes je Magdaléna pracovištěm minimálně regionálního významu. Je dosažitelná příměstskou hromadnou dopravou z Prahy a v současné době nabízí komplexní služby pro závislé na drogách: psychiatrickou ambulanci, terapeutickou komunitu, chráněné bydlení a chráněná pracovní místa pro klienty v následné péči.

Náhradní rodina
Klientela pracoviště se podle jednotlivých programů mírně liší. Obecně je možné cílovou skupinu charakterizovat jako dospělé injekční uživatele tvrdých drog se závažným zdravotním a sociálním poškozením. Psychiatrická ambulance je určena jak experimentátorům s návykovými látkami, tak také přímo závislým či problémovým uživatelům, jimž zprostředkovává první kontakt, ať už se jedná o klienty s nedostatečnou motivací k abstinenci, nebo o abstinující klienty, pro něž je ambulantní forma dostačující. Ambulance úzce spolupracuje s terapeutickou komunitou, pomáhá motivovat ke změně klienty před vstupem do komunity a nabízí péči i těm, kteří v terapeutické komunitě léčbu ukončili. Program ambulance mohou využít i rodinní příslušníci nebo blízcí klientů. V samotné terapeutické komunitě bychom nejčastěji našli klienty s těžkým stupněm psychosociálního poškození, často s kriminální kariérou či duální diagnózou. "Tento program je určen pro ty jedince, kteří nemají předpoklady pro dosažení efektivního výsledku v jiných krátkodobějších či ambulantních programech," říká vedoucí lékař Petr Nevšímal. "V současnosti je v léčbě třetina klientů s kriminální kariérou, eventuálně s nařízenou ochrannou léčbou a polovina klientů s manifestní duální diagnózou." Terapeutická komunita funguje jako náhradní rodina, která stimuluje osobní růst klientů v bezpečném a bezdrogovém prostředí. Komunitní prostředí jim umožňuje postupně přebírat zodpovědnost za své chování na základě pozitivního tlaku vrstevníků a cílené konfrontace namířené nikoliv na klienta, ale na jeho chování. Vytváří pro toto období nezbytné vysoce strukturované prostředí s definovanými hranicemi jak morálními, tak etickými. Nedílnou součástí léčby je rodinná terapie, která umožňuje zlepšení vztahů s rodinou klienta, zlepšení jejich vzájemné komunikace i vzájemného respektu. Významným terapeutickým faktorem je i otevřenost vůči okolnímu světu, což komunitu Magdaléna výrazně odlišuje od jiných obdobných zařízení. "Tento faktor námi nebyl zpočátku zvolen, ale spíše vynucen vnějšími okolnostmi," říká Petr Nevšímal. "Tým se musel vyrovnat se skutečností, že od zahájení terapie probíhají v areálu časté stavební práce a pohybují se zde zaměstnanci různých firem. Zvědavost vyvolaná počáteční negativní místní kampaní a posléze rozvíjející se komunikace a spolupráce s místními občany přiváděla k osobní návštěvě řadu osob z Mníšku i okolí. Další osoby včetně představitelů médií a politiků lákala zpočátku atraktivita areálu bývalé raketové základny a samotná blízkost Prahy, později ovšem i ohlas dosažených výsledků projektu." Přestože se již během prvního roku činnosti prokázalo, že tato otevřenost klade vyšší nároky na organizaci, psychoterapii i kontrolu klientů, je podle Petra Nevšímala plně vyvážena přínosem reálného vidění podmínek, do kterých se klienti budou po léčbě vracet. "Po dobrých zkušenostech proto otevřenost vědomě rozvíjíme, což se projevuje minimalizací izolace klientely na mnoha úrovních - od četnosti a časnosti návštěv přes spolupráci s rodinou či místní komunitou k zařazení pravidelných týdenních a víkendových pobytů komunity mimo areál formou sportovních i kulturních programů," dodává. Konkrétním výsledkem, jenž se již stal tradicí, je každoroční pořádání Kulturfestu pro všechny komunity a doléčovací střediska v Česku, která sama přijíždějí s vlastním divadelním, hudebním nebo tanečním programem.

Místo trestu práce
Klienti, kteří již absolvovali některý z typů léčby závislosti, ať už je to terapeutická komunita, střednědobá léčba ve zdravotnickém zařízení či intenzivní ambulantní léčba, a abstinují alespoň šest měsíců, mohou využívat místní možnost chráněného bydlení a chráněné práce. Chráněné bydlení je nabízeno i účastníkům terapeutické komunity v závěrečné fázi léčby, případně klientům, kteří se po absolvování léčby nemají kam vrátit, či u kterých by byl nechráněný návrat do společnosti z terapeutického hlediska rizikový. Program terapeutické komunity i chráněného bydlení má na starost devět terapeutů včetně dvou pracovních terapeutů, z nichž sedm již absolvovalo nebo absolvuje sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, a dva externí dobrovolníci zaměření na neverbální techniky a sociální problematiku. Pracovní terapie nabízí práci v chráněných dílnách, což mohou klienti využít k rekvalifikaci. Tři roky je k dispozici rovněž místní zajímavost - pěstírna hub využívající specifičnosti staveb raketových bunkrů v areálu. I přes počáteční strach obyvatel z přítomnosti drogově závislých v blízkosti obce, kdy se zaměstnanci i klienti Magdalény setkávali kromě občasné podpory s převažující nedůvěrou a slovními útoky, se daří postupně navazovat spolupráci nejen s místními neziskovými organizacemi, ale i s místními podnikateli, kteří klienty zaměstnávají na krátkodobé brigády, ve čtyřech případech již bývalé klienty Magdalény přijali na dobu neurčitou. Další pomoc se pracovníkům podařilo pro klienty zajistit díky spolupráci se státními orgány. Příčinou byla sociální situace nebo trestně-právní zodpovědnost klientů. Přibližně třetina z nich byla nebo je trestně stíhána a trestní řízení probíhá během pobytu klienta v terapeutické komunitě. Tým komunity proto spolupracuje s obhajobou, lékaři komunity vypracovávají posudky nebo se přímo účastní jednání soudu. "S orgány justice máme doposud velmi dobré zkušenosti," říká Petr Nevšímal. "U všech klientů se podařilo zamezit nepodmíněnému trestu, který by byl kontraproduktivní v době, kdy již minimálně šest měsíců abstinují. Klientům bývá často nařízena ochranná ambulantní léčba. Tu přebírá psychiatrická ambulance Magdaléna, soud upouští od potrestání nebo volí alternativní trest ve formě obecně prospěšných prací. Vzhledem k tomu, že město Mníšek je majoritním zakladatelem občanského sdružení a starosta města zaujal k problematice alternativních trestů vstřícný postoj, mohou klienti tento trest vykonat přímo v Magdaléně v rámci resocializační fáze léčby, kdy odpracují zdarma určený trest v truhlárně nebo v zahradnictví." Pracovníci Magdalény se v současné době snaží zaměřit se na co nejlepší využití celého areálu a na zlepšování programové nabídky. Nemálo sil stojí i vyjednávání o finančním zabezpečení komunity včetně získávání finanční samostatnosti z vlastních výnosů organizace. "Neuvažujeme o zakládání dalších poboček a programů Magdalény jinde v Česku," říká Petr Nevšímal. "Uvědomujeme si, že základní metoda terapeutické komunity vychází ve všech obdobných zařízeních ze stejných obecně známých principů. To, co je nepřenosné a jinde obtížně opakovatelné, je osobnostní vklad konkrétních zaměstnanců, dané prostředí - v našem případě vojenský areál - a zejména tvůrčí atmosféra, pěstovaná v týmu při dlouhodobější spolupráci." Po třech až čtyřech letech fungování komunity se společnost chystá rozšířit spektrum poskytovaných služeb ještě o dvě další oblasti - oddělení pro intenzivní dvou až tříměsíční střednědobou léčbu závislostí s nočním stacionářem pro klienty a školící pracoviště léčby drogových závislostí.

Podle materiálů Magdaléna, o.p.s., připravil Jakub Hučín.

* * *
Kontakt:
Magdaléna, o.p.s., Dobříšská 56, P.O. Box 3, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 0305/599 124-5, 0603 857 384-5, fax: 0305/592 596, e-mail: magdalena.ops@iol.cz

* * *
Magdaléna v číslech
Od zahájení řádného provozu v lednu 1998 do dnešního dne bylo přijato celkem 60 klientů k rezidenční léčbě, z toho většina z Prahy, další ze Středočeského kraje a z dalších regionů ČR. V současné době je v léčbě 19 klientů. Ze 40 osob, které léčbu řádně či předčasně ukončily, prokazatelně abstinuje a pracuje k dnešnímu dni přes 30 z nich, u dalších bývalých klientů, kteří jsou zaměstnáni, pracovníci abstinenci potvrzenu nemají, protože klienti nespolupracují v doléčování. Vzhledem ke tříleté existenci zařízení není možné vykazovat dlouhodobé statistické výsledky, 20 klientů však abstinuje déle než 1 rok po ukončení léčby. Od roku 1999 pracovníci nezaznamenali vnesení drogy do domu a pouze jedinou recidivu během léčby. Čekací doba na přijetí je 2-4 měsíce.

* * *
Základní údaje o klientech rezidenčních programů (TK + AC) v letech 2000-2001
Věkový průměr: 22,4 roku
Doba užívání
tvrdých drog: 4,5 roku
Uživatelů heroinu: 35 (81%)
Uživatelů pervitinu: 8 (19%)
Nitrožilní aplikace: 37 (86%)
Hepatitis B/C: 12 (28%)
Trestně stíháno: 13 (30%)
Klienti z Prahy: 26 (60%)
Klienti
ze středních Čech: 9 (21%)
Klienti
ze severních Čech: 4 (9%)

* * *
Klienti TK Magdaléna 1999-2001
k současnému datu abstinují a pracují - 33
k současnému datu jsou v ústavní léčbě - 2
k současnému datu užívají tvrdé drogy - 3
jejich osud není znám - 4
zemřeli - 1