PERMONÍK 2002
rozvoj osobnosti žáků základních škol
a jejich aktivní zapojení v primární prevenci

Permoník se jako vrstevnický program zaměřuje na rozvoj dovedností a postojů u žáků vyšších ročníků základních škol. Důraz je kladen na specifickou cílovou skupinu dětských autorit či mluvčích vyskytujících se v přirozeném žákovském kolektivu.
 
Neplatí zde však přísně úzus, že vzorný žák s výborným prospěchem musí být jedině tou správnou osobností. Naopak prospěchově slabší žák obdařený patřičnou dávkou sociální inteligence může působit v žákovském kolektivu jako neformální vůdce, jenž nepoučen svádí své kamarády k aktivitám vymykajícím se zásadám zdravého životního stylu.
 
Permoník vychází z ideově původní metodiky tzv. „peer programů“, jejichž cílem bylo vytipovat a vybavit některé žáky dovednostmi, např. jak odmítat nabízené drogy spolu se sadou rázovitých informací o jejich škodlivosti. Takto poučení žáci pak byli využíváni jako mluvčí a nositelé informací dle pravidla, když to žáci uslyší od svého spolužáka, přijmou tyto informace spíš, než když jim totéž sděluje dospělý.
 
Ačkoli byly tyto přístupy metodicky správné, ukázaly se v praxi svým striktním obsahem zaměřujícím se na protidrogovou ochranu jako krajně nešťastné. Proškolení žáci se tak často stávali mezi svými vrstevníky jakýmisi spojenci učitelů a terčem posměchu.
 
Permoník staví na přirozených hodnotách vyhovujících požadavkům současné mládeže, do nichž by měla být prevence zahrnuta implicitně (nikoli zjevně).
 
Permoník se zaměřuje na rozvoj a podporu takových žákovských osobností, jež v sobě nesou potenciál stát se pozitivním vzorem svým vrstevníkům.
 
Permoník nenásilnou formou rozvíjí skrytý potenciál žákovských osobností a iniciuje je k takovým postojům, jež směřují k přirozeným hodnotám jejich věku a sebevědomě zdravému životnímu stylu.
 
Permoník pracuje s žáky (za asistence učitelů) formami zážitkové pedagogiky, arteterapie, muzikoterapie, dramatické výchovy apod., kdy si vybraní žáci mohou prakticky svoje schopnosti a dovednosti ověřit postupně na rozličných úrovních celé své osobnosti.
 
Permoník je koncipován jako dlouhodobý program, jenž by měl iniciovat družnou náladu a soutěživost nejen mezi žáky na úrovni školy, ale také mezi jednotlivými školami. Zúčastněné školy pak mohou v roli „strážců kamenů“ dle svého zaměření zastupovat a garantovat dílčí složky programu např. v oblasti sportovní, zájmové, umělecké apod.
 
Permoník vychází z baladického příběhu, jenž dětské povaze přibližuje vrozenou touhu po dobrodružství a sebeobjevování. Příběh vypráví o poutníkovi, jenž nalezl kameny, které ve svém barevném spektru ukrývají klíče k životnímu smyslu a moudrosti.
 
Permoník jako symbolicky strážce nejcennějšího kamene – křišťálu je představován reálným kamenným monolitem, který se nalézá v Divoké Šárce.
Copyright 2002 Jiří Minarčík