Výroční zpráva
CENTRUM PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
TYRKYS, s. o.
(k 1. 1. 2001)

   

 1. REALIZÁTOR PROJEKTU
  
  1. Název, statut a sídlo organizace
  2. Tyrkys - občanské sdružení

   S. K. Neumanna 1141, Beroun, PSČ: 266 01
    

  3. Registrován kým, kdy a registrační číslo
  4. MV ČR, 21. 11. 1997, č. registrace: II/s-OVS/1-34157/97-R
    

  5. Bankovní spojení, číslo účtu
  6. GE Capital Bank, a. s., Beroun, č. účtu: 811 807 – 684/ 0600
    

  7. Statutární zástupce organizace, rada sdružení
  8. Jiří Minarčík – předseda

   PaedDr. Hana Fechtnerová – místopředsedkyně

   Jiřina Koppová
    

  9. Název projektu a adresa místa jeho realizace
  10. Centrum prevence drogových závislostí Tyrkys

   S. K. Neumanna 1141, Beroun, PSČ: 266 01
    

  11. Kontaktní adresa, telefon, fax, e-mail, http
  12. Tyrkys, o. s., S. K. Neumanna 1141, Beroun, PSČ: 266 01

   Tel./fax: 0311/ 623 781, e-mail: tyrkys.beroun@iol.cz

   http://www.abraka.cz
    

  13. Realizátoři a vedoucí projektu (zodpovědná osoba)
Jiří Minarčík – vedoucí projektu

PaedDr. Hana Fechtnerová

Jana Stehlíková

 
 

 1. INFORMACE O PROJEKTU
 2.  

  1. Historie a poslání organizace
  2. Občanské sdružení Tyrkys vzniklo v prosinci 1997 jako dobrovolná organizace lidí ochotných spolupůsobit v oblastech prevence drogových závislostí.

   Od 1. září 1998 zahájilo pod hlavičkou občanského sdružení svoji činnost Centrum prevence drogových závislostí Tyrkys.

   Přestože hned od počátku bylo naším záměrem provozovat kontaktní a poradenské zařízení “nízkoprahového typu”, stala se na přechodnou dobu aktuální poptávka po primárně preventivních aktivitách, především ze stran škol. Postupně však Centrum začali navštěvovat klienti z řad uživatelů návykových látek a v průběhu prvního roku fungování jsme se specializovali na oblast sekundární a terciální prevence drogových závislostí. V současnosti je popisované zařízení jedním z článků protidrogové prevence na Berounsku.

   Novinkou je od června 2000 zřízení a provozování internetového kontaktního a poradenského serveru, http://www.abraka.cz.

    

  3. Stručný popis projektu
Centrum vytváří dlouhodobou nabídku standardních služeb jako nestátní, nezdravotnické, kontaktní a poradenské zařízení prevence drogových závislostí. Cíle projektu tkví v pokrývání aktuální poptávky po službách v rámci sekundární a terciální prevence v regionu, popř. mimo něj. Centrum je jako nestátní zařízení na Berounsku jediné. Nabízené služby se ukazují jako aktuální a adekvátní současné situaci. Okres Beroun se díky svým specifikám, složením obyvatelstva a blízkostí Prahy řadí do aktuálních statistik, mezi které patří rovněž problematika drog u dětí a mládeže. Zřízení kontaktního a poradenského centra se ukázalo nejen jako společenská nutnost, ale taktéž jako místní potřeba vyplývající z okresní protidrogové politiky.

Souhrn nabízených služeb

 
  1. Cílová skupina
  2. Experimentátoři, uživatelé a závislí na návykových látkách (OPL), s důrazem na mladé lidi.

    

  3. Základní poskytované služby
  4. kontaktní a poradenské služby, krizová intervence, terapie, minimalizace rizik, sociální asistence, spolupráce se sociálním prostředím klienta, motivační trénink, zprostředkování další aj. odborné péče.

    

  5. Stručná východiska programu:
  6. Společenská nutnost, místní potřeba vyplývající z okresní protidrogové koncepce a veřejná poptávka.

    

  7. Cíle a principy programu
  8. Vytvářet dlouhodobou nabídku standardních služeb jako nestátní, nezdravotnické, kontaktní a poradenské zařízení. Základní cíl projektu tkví v odborném pokrývání aktuální poptávky po službách v oblastech sekundární a terciální prevence v regionu.

    

  9. Personální a organizační zabezpečení programu
  10. Provoz byl zajišťován dvěma zaměstnanci na plný pracovní úvazek: vedoucí centra, psychoterapeut (výcvik SUR, SI Praha), kontaktní pracovnice (frekventantka výcviku SUR, SI Praha, SŠ). S nemalou měrou se také organizačně podílela na spolupráci se zařízením externí pracovnice (VŠ).

   V září 2000 rozvázala kontaktní pracovnice dohodou pracovní poměr, poněvadž není v možnostech naší organizace, abychom za trvajících podmínek (problematika financování nestátních rozpočtových organizací) mohli nabízet dlouhodobější jistoty ve věcech mzdového hodnocení.

   V uplynulém roce činila pracovní doba Centra 42,5 hodiny týdně s dvěma kontaktními dny pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin. Individuální kontakty byly prováděny v kteroukoli pracovní dobu v čase, na němž se obě zúčastněné strany dohodly. Kontaktní dny byly zvoleny záměrně způsobem, aby se nekryly s úředními dny školského úřadu, s nímž jsme sdíleli stejnou budovu (letos již Referát školství Okresního úřadu v Berouně).

    

  11. Návaznost a spolupráce s jinými zařízeními v rámci regionu, mimo region
V rámci regionu spolupracujeme s Poradnou pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Beroun – Králův Dvůr a PK OkÚ Beroun, mimo okres PL Opava, KPC Pod slunečníkem, Opava, K – centrum Domus, Šumperk, Doléčovací centrum Sananim, Praha aj. Pro zabezpečení kontinuálního rozvoje služeb a činnosti Centra jako součásti komplexního systému péče na regionální úrovni slouží reciproční mechanizmy spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, popř. s jinými subjekty.

 

 

 1. OBSAH A REALIZACE PROJEKTU V ROCE 2000
 2.  

  1. Technicko-organizační zabezpečení programu
  2. Kontaktní a poradenské centrum prevence drogových závislostí je specifické zařízení provozované Sdružením občanů pro prevenci drogových závislostí Tyrkys se sídlem v Berouně. Centrum je právnicky a ekonomicky zajišťováno tímto sdružením. Za určité oprávnění k činnosti sdružení lze v současných podmínkách pokládat i fakt, že na podkladě výběrového řízení a komisionálního posouzení projektu byla sdružení Tyrkys opakovaně udělena dotace ze státního rozpočtu.

   Centrum je vedeno odborným (vedoucím) pracovníkem, jenž nese odpovědnost za kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Vedoucího centra jmenuje, stanovuje mu plat a odvolává jej z funkce Rada sdružení Tyrkys. Za organizační a provozní plnění úkolů se vedoucí zodpovídá radě sdružení.

   Centrum poskytuje své služby nejširší veřejnosti s důrazem na mladé lidi bez omezení vzhledem k pohlaví, věku, rase, politickému přesvědčení, právnímu či společenskému statusu, psychickým či fyzickým dispozicím (včetně HIV pozitivních klientů) a socioekonomickým možnostem klientů (např. úhrada služeb).

   Centrum se řídí závaznými kritérii a provozním řádem, jenž byl v předchozích letech vypracován na základě praktických zkušeností Centra a v součinnosti s Návrhem standardů léčebné péče pro zařízení poskytující léčebnou péči problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.

    

  3. Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku
  4. V průběhu dvou let fungování jsme se specializovali na standardní služby v oblastech sekundární a terciální prevence drogových závislostí (viz 2.2. Souhrn nabízených služeb).

    

  5. Vzdělávání, supervize
  V rámci dalšího vzdělávání jsme se účastnili AT konference v Brně, odborných seminářů “Apolinářské univerzity” v Praze, odborných stáží v PL Opava, KPC v Opavě, v Domusu v Šumperku, aj. dle nabídky a možností.

  Supervize je dostupná všem zaměstnancům a je realizována na podkladě ujednání či smlouvy mezi supervizorem, zaměstnancem a zaměstnavatelem. V rámci aktuálních možností a potřeby (vzhledem k počtu zaměstnanců 2) probíhala externí supervize s PhDr. A. Nyklovou z Opavy. Průběžně pak odborné konzultace s PhDr. Z. Černou, Králův Dvůr – Beroun, Mgr. P. Hromadou (odborný garant), Šumperk, Dr. M. Těmínovou, Sananim, Praha, Bc. J. Laštovičkovou, PK OkÚ Beroun, aj.

  Supervize byla prováděna bez finančního ohodnocení, z důvodů ve zprávě průběžně zmiňovaných v souvislostech s nejasnými pravidly financování NO.

   

 3. HODNOCENÍ A VÝSLEDKY
 4.  

  1. Způsoby a kritéria hodnocení, (kvalita, kvantita, efektivita)
  2. Hodnocení činnosti Centra, poskytovaných služeb a jednotlivých nástavbových aktivit probíhá průběžně (dle potřeby a možností) formou analýz, konzultací a supervize. Důležité je rovněž hodnocení činnosti na pracovních poradách. Nezanedbatelné je hodnocení ze strany PK OkÚ aj. součinných subjektů.

   Ve vztahu k našim klientům sledujeme data, jež se ve větší míře shodují s těmi, která požaduje OHS v dotazníku pro registr problémových uživatelů drog (charakteristika kontaktu, socio-demografické údaje, historie užívání drog, rizikové chování aj.). Mimo to v rámci interní dokumentace sledujeme anamnestické údaje, psychosociální faktory a průběžnou kasuistiku u jednotlivých případů, což nám umožňuje vytvářet efektivnější mechanizmy péče poskytované našim klientům.

    

  3. Statistika programu, počty klientů
  4. Z průběhových šetření v minulém roce vyplynula určitá specifika, jež naznačují charakter drogové scény na Berounsku. Zhruba 80% uživatelů z řad našich klientů navštěvuje Prahu (cca 40 min. autobusem), kdy lze předpokládat existenci tzv. drogové turistiky. Může s tím souviset také distribuce drog na Berounsko, ale tato šetření nejsou předmětem našich zájmů. Co se týká obecných statistik a incidence problémových uživatelů návykových látek na Berounsku, stejně jako v předchozích letech, nelišíme se nijak výrazně od celorepublikových průměrů.

   Centrum funguje jako malé účelové zařízení v nevelkém okrese v blízkosti Prahy, ve městě Berouně (18 000 obyvatel). Tato skutečnost se opakovaně promítá do statistik projektu.

   Průměrná návštěvnost našeho zařízení je v rámci sekundární a terciální prevence 17 kontaktů v měsíci, telefonické kontakty cca 60/ měsíc. V letošním roce jsme zaevidovali 11 nových klientů, celkem vedeme 29 klientů, z toho 20 mužů a 9 žen ve věkovém průměru 19,8 let. Nejrozšířenější “hlavní drogou” u našich klientů je pervitin (16), na dalších místech jsou heroin (4), THC (5), léky (3), toluen (1). Mezi našimi klienty evidujeme 16 injekčních uživatelů drog.

   Vzhledem k malé skupině sledovatelných klientů, jež lze hodnotit dle požadovaných kritérií, se nám grafy a tabulky jeví jako neadekvátní.

    

  5. Kritické zhodnocení činnosti zařízení a dosažení cílů
  Výchozím cílem naší organizace bylo zřízení a provozování nestátního, nezdravotnického, kontaktního a poradenského zařízení. Základní cíl popsaného projektu tkví v odborném pokrývání aktuální poptávky po standardních službách v oblastech sekundární a terciální prevence v regionu.

  Zřízení kontaktního a poradenského centra prevence drogových závislostí se ukázalo nejen jako společenská nutnost, ale také jako místní potřeba vyplývající z okresní protidrogové politiky. V průběhu minulých let našeho fungování jsme se zařadili a stali nezanedbatelným článkem systematické protidrogové prevence na Berounsku. V praxi jsme se dostali do širšího povědomí veřejnosti.

  Ve věci kritického hodnocení činnosti našeho zařízení jsme nuceni konstatovat, že jsme neskromně doufajíc předpokládali výraznější efektivitu. Do určité míry to bylo podmíněno nejasnou situací ve vládní protidrogové politice, jež se promítá do systému přerozdělování finančních prostředků, na kterých jsou nestátní organizace zabývající se prevencí drog z většiny stále existenčně závislé (viz ilustrační přehled příjmů naší organizace 5.1.).

   

   

 5. FINANČNÍ ZPRÁVA
 6.  

  1. Přehled příjmů organizace
  2. Příjmy organizace do 7/2000

   požadováno
   schváleno
   upraveno
   obdrženo
   zbývající část
   MPK
   320.000,-
   220.000,-
   167.200,-
   66.400,-
   100.800,-
   MPSV
   180.000,-
   80.000,-
   93.800,-
   63.800,-
   30.000,-
   OkÚ
   82.000,-
   82.000,-
   82.000,-
   62.000,-
   20.000,-
   MěÚ
   24.000,-
   24.000,-
   24.000,-
   24.000,-
   0,-
   Jiné příjmy
   25.000,-
   50.216,-
   58.716,-
   58.716,-
   ?,-
   Celkem
   631.000,-
   456.216,-
   425.716,-
   274.916,-
   150.800,-
    

    

    

    

  3. Přehled výdajů organizace
  4.  
    
    
   Výdaje organizace do 31. 12. 2000
   Investiční (kapitálové) celkem
   0,- Kč
      
   Neinvestiční (běžné) celkem
   374.403,1 Kč
      
   DHIM
   739,- Kč
   Materiálové náklady
   4.127,- Kč
   celkem
   4.866,- Kč
   Provozní náklady
   113.276,1 Kč
   Disko – produkce (prim. prevence)
   5.000,- Kč
   celkem
   118.276,1 Kč
   Mzdy zaměstnanců
   176.799,- Kč
   Odvody – zdravotní a sociální pojištění
   74.462,- Kč
   Ostatní osobní náklady
   0,- Kč
   celkem
   251.261,- Kč
      
   Celkem
   374.403,1 Kč
      
   1, 2 a část 3/2000 byly na mzdy zaměstnanců použity jiné prostředky z loňského roku.
    

    
    
     

   PŘÍJMY

   MPK Úřad vlády ČR (39,2%) ….…………….……………………………….. 167.200,- 

   MPSV (22,0%) …………………………… …………………………………….. 93.800,- 

   OkÚ Beroun (19,3%) … .……………………… ……..…………………..……. 82.000,- 

   MěÚ Beroun (5,6%) …..……………………………...… ……………………… 24.000,- 

   Jiné příjmy (13,9%) ................…..…..……………… . …..……… ..…...……. 58.996,95 

   celkem (100%) ……....….……………………………….……..…….……….. 425.996,95

   VÝDAJE
   DHIM …………………………………………………………………….… ………… 739,- 

   (interiérové, technické, ostatní vybavení a nehmotný majetek) 

   MATERIÁLNÍ NÁKLADY ……………………………………….………. …..….. 4.127,- 

   (kancelářské a propagační materiály) 

   PROVOZNÍ NÁKLADY ………………………………………… . …… …….. 113.276,10 

   (nájemné, energie, výkony spojů, služby…) 

   DISCO PRODUKCE ………………………………………… . . . …… ……….. 5.000,- 

   (primární protidrogová prevence) 

   OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY ……..………………… ........ . . . ….. ………….…. 0,- 

   (dohody, supervize) 

   MZDOVÉ NÁKLADY A ODVODY ……………………………...……… .……251.261,-  

   (Ć 1,7 pracovní úvazek) 

   ZŮSTATEK ................................................................................… ……...... 51.593,85 

   (převeden do roku 2001) 

   celkem ………..…………..……………………………………. . ....… ……… 425.996,95

    

    

   ZÁVĚRY

    

  5. Závěry na základě předchozího zhodnocení
  6. Centrum se v průběhu svého ročního působení formovalo do současné podoby, dokázalo se zorientovat v aktuální poptávce veřejnosti a své služby jí přizpůsobit. Stalo se nezanedbatelným článkem protidrogové prevence na Berounsku. Za dobu svého působení se postupně zviditelnilo a dostalo se do širšího povědomí veřejnosti. Z hlediska efektivity a na základě zkušeností realizátorů s podobnými projekty v minulosti lze projekt Centra za současných podmínek posuzovat jako uspokojivý.

    

  7. Vytyčení úkolů pro následující rok
V budoucnu, stejně jako tomu bylo v předchozím roce, si přejeme zaměřit se na rozvíjení komplexnější spolupráce se zařízeními, jež se zabývají podobnou či příbuznou problematikou jak v rámci našeho okresu, tak i mimo něj. Naší konkrétní snahou bude rozvíjet užší spolupráci s pražskými zařízeními, na něž se díky očekávání větší anonymity obrací řada našich potenciálních klientů. Do určité míry jde tímto způsobem omezit tzv. drogové cestování, což by mohlo přinést ve svém důsledku řadu pozitiv. Samotné situování Berouna v dosahu města Prahy a priori předpokládá úzký vztah obou drogových scén a také podobný vývoj do budoucna, z čehož vyplývá naléhavost spolupráce.

V příštím roce nadále zůstává naším cílem přizpůsobovat nabídku aktuální poptávce, přibližovat se klientům, realizovat nástavbové projekty podporující obecné povědomí o Centru a důvěru v něj. S tím souvisí i příhodnější přesídlení našeho zařízení, neboť v současné době sídlíme ve stejné budově jako Referát školství OkÚ, což vytváří určité rozpaky ze stran našich klientů. Proto předpokládáme, že účinnost našeho zařízení lze zefektivnit jeho umístěním do strategicky příhodnějších míst poblíž centra města. Tento cíl rovněž stavíme jako prioritu v příštím roce. Ale vzhledem k plánovaným reorganizacím okresních úřadů se v budově, kde v současné době sídlíme, nabízí eventualita vhodného rozšíření prostor a zpřístupnění pro naši klientelu.

Závěrem nelze opomenout fakt, že minulý rok se stal pro naši organizaci kritickým. Ocitli jsme se v situaci, v níž jsme byli nuceni řešit nemalé problémy související s nešťastně realizovaným systémem přerozdělování státních financí, na něž jsme z velké části existenčně odkázáni. Souvisí to rovněž s nejasnými právními předpisy a nemotivujícími daňovými předpisy, které by nám mohly usnadnit získávání nestátních finančních prostředků z příspěvků a darů.

 

 

Jiří Minarčík
Vedoucí Centra
7. ledna 2001