PRO TY STARŠÍ
 www.odrogach.cz - informační portál primární prevence pro rodiče, učitele a mládež
Permoník 2005 - kompletní fotodokumentace a dopis dětem
 Permoník 2002   -  vrstevnický program pro žáky ZŠ na Praze 6
 ZDRAVÁ 6 2002   -  komunitní program protidrogové prevence na území městské části Praha 6

Tato stránka je určena zpravidla rodičům, partnerům, přátelům
a obecně pak všem ne zcela lhostejným ke skutečnosti, že se v naší společnosti, aktuálně pak v naší blízkosti, mohou vyskytovat jedinci, kterých se nějakým způsobem dotýká problematika drog.
  
  Základní pojmy k snadnějšímu chápání problematiky drog:

 Co je to droga
 Co je to závislost
 Co je to prevence
 PRO HLOUBAVĚJŠÍ ČTENÁŘE
 Milan Jan Týmal
 Program primární prevence ZŠ
 PRIMÁRNÍ PREVENCE  
  
 Naše společnost se nachází ve stádiu rozvoje, přičemž se v ní neustále méně či více nějakým způsobem vytváří napjatá atmosféra, jako by se jednalo o základní předpoklad pro vývoj každé společnosti. Rovněž u jednotlivce, tedy u každého z nás, dochází v životě k významným změnám. Ocitáme se denně v situacích, v nichž jsme rozličnými okolnostmi nuceni, abychom se zamýšleli nad hodnotami a vytvářeli si postoje k společenským, kulturním aj. jevům. V posledních desetiletích navíc ještě pod vlivem masmédií, jež boří hranice mezi národy a kulturami.    
   
 V poslední době nabývá, dle mého mínění uměle, na aktuálnosti rovněž problematika zneužívání návykových a psychotropních látek. Drogy jako přírodní látky se kolem nás vyskytovaly odjakživa, člověk je objevil již na samém úsvitu svých dějin. Tehdy pro něj měly posvátný význam a hrály důležitou roli při lovu, rituálech, obřadech a iniciacích. Dnes se jedná se o multidimenzionální problém, jenž nátlakovou formou nutí k zamyšlení každého z nás. Jde o relativně neřešitelný problém, který jako pod zvětšovacím sklem obráží nedostatky a problémy v celé šíři naší společnosti. Jako by to vytušili političtí předáci, kteří v zájmu svého předvolebního boje využili   
všeobecné neinformovanosti, napětí a nejistot a začali agitovat, jak problém drog rázně vyřeší. Důsledkem je ale spíše opak. Drogová problematika se stává v tomto směru složitější a nepřebernou. Neměli bychom přesto ale zapomínat, koho se tato problematika skutkově nejvíce dotýká - především dětí a mládeže.    
   
 Mladý člověk toužící svou podstatou po nalezení životního stylu a vymezení vlastních hranic blížící se dospělosti může být snadno osloven a v důsledku také zlákán k formě experimentu s drogou. Tato mu přitom může být nabídnuta distributorem, vrstevníkem, v praxi nejčastěji spolužákem či kamarádem jako prostředek, jenž umožňuje nahlížení za hranice všedních dnů, či prostě jen něco zahánějícího nudu. Také v jiných případech droga může být nabízena nepřímo negativní reklamou, nesprávným pojetím protidrogové prevence, ale i postoji dospělých, a co považuji za nejvíce nešťastné, nepřímo i postoji a jednáním samotných dospělých či různých tzv. “odborníků” reprezentujících úroveň naší společnosti.    
   
 Drogy mezi mladými lidmi nabývají na významu a stávají se jakousi signaturou jejich životního stylu. Stávají se znakem příslušnosti k atraktivní skupině vyjadřující odpor a negativizmus a paradoxně touhu po svobodě a nezávislosti. U dětí a mládeže se v tomto věku vždy jednalo o období experimentů. V našem století např. s alkoholem, cigaretou nebo s pozdními příchody z večerní zábavy, jak si je mohou pamatovat “starší generace”. Avšak v současnosti je mezi mladými lidmi rozšířený trend experimentování s tzv. měkkými či rekreačními drogami s přijatelnou mírou rizik, které však ve srovnání s alkoholem nebo nikotinem “dospělí” netolerují.    
   
 Pro naši společnost se jako daň za svobodu stává apelující nová skutečnost, jež vyplývá ze statistických údajů. Téměř třetina mladých lidí ve věku od čtrnácti do devatenácti let přichází do styku s drogou, kterou vyzkouší. Ze stran odborníků, ale i laické veřejnosti jsou stále více kladeny různé požadavky na vznik efektivních tzv. preventivně vzdělávacích a výchovných programů, jež by   
byly cílené především na nejvíce ohroženou populaci dětí a mládeže. V praxi se již experimentálně potvrdilo, že nejefektivnější formou protidrogové prevence je ta, která je účelně a systematicky zaměřena na žáky základních škol. V ideálním případě by tito žáci měli být opakovaným působením v rámci jednotlivých ročníků od nejnižších tříd seznamováni s validními informacemi, jež se obecně dotýkají problematiky drog, společně s osvojováním si sociálních a komunikačních dovedností. Zároveň by se s přihlédnutím k jejich věku nemělo zapomínat na přirozené hodnoty, jež reprezentují zdravý životní styl společně s kreativitou a důrazem na zachování jedinečnosti osobnosti každého dítěte.    

 Program primární protidrogové prevence
 pro vyšší ročníky základních škol   
    
Základní pojmy, obsah
 
  Droga ovlivňuje naše vnímání a prožívání, přičemž se s jejím užíváním pojí rizika vzniku závislosti.   

Tři významy pojmu "droga":   

  • Drogami můžeme nazývat přírodní látky rostlinného, živočišného či minerálního původu, jež mají po svém užití schopnost měnit naše vnímání a prožívání (převážně po psychické a spirituální stránce) s méně či více trvalými následky (uchovalá zkušenost).
  • Drogami můžeme nazývat chemické látky laboratorně vyrobené (upravené) či uměle vypěstované se specifickými účinky, jež mají po svém užití schopnost měnit naše vnímání a prožívání (po psychické i fyzické stránce) s více než méně trvalými následky (uchovalá zkušenost) a se zvýšenou mírou rizika vzniku drogové závislosti.
  • Obecně pak v přeneseném významu můžeme nazývat drogou jakýkoliv předmět zájmu (činnost, vztah), jenž má za následek změny v našem vnímání a prožívání...
Základní pojmy, obsah
 
  Závislost je trvající stav s nutkavou potřebou opakovaného zajišťování si specifických potřeb (podmínek), který je provázen ztrátou volní kontroly, vzrůstající tolerancí a projevy abstinenčních příznaků.   

Pět faktorů podílejících se na vzniku závislosti:   

  • Předmět zájmu (droga)
  • Psychický faktor (osobnost)
  • Somatický faktor (fyziologie)
  • Sociální faktor (prostředí)
  • Filozofický faktor (smysl)
Základní pojmy, obsah

 
Prevence drog /tzv. protidrogová prevence/ by se měla zaměřovat na snižování poptávky po drogách, na léčbu drogových závislostí a na předcházení škodám vznikajícím užíváním drog. Prevence se dělí na tří základní oblasti svého působení: primární prevence /předcházení užívání drog/, sekundární prevence /léčba a poléčebné programy/ a terciální prevence /minimalizace rizik spojených s užíváním drog/. 
 Je potřeba striktně rozlišovat prevenci, která se zaměřuje na snižování poptávky, od represe zaměřující se na snižování nabídky.
 
Základní pojmy, obsah