ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2002

protidrogová politika ÚMČ Praha 6

 

ZDRAVÁ ŠESTKA 2002

komunitní program protidrogové prevence

na území Městské části Praha 6

 

Stručná historie, východiska a charakter programu

Z pohledu výskytu a rozsahu zneužívání návykových látek a šíření toxikomanie byla v porovnání s jinými městskými částmi Praha 6 vždy obecně chápána jako méně problémová. Na základě dostupných dat a výsledků průzkumu v cílové populaci žáků ZŠ a studentů SŠ v předchozích letech se ale ukázalo, že procento dětí, které již na základní škole experimentovaly s drogou, je obecně srovnatelné s jinými, více prodrogově disponovanými pražskými částmi.

Na základě determinovaných potřeb nového efektivního přístupu v oblasti prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů u dětí a dospívající mládeže byla v souladu s prioritami programového prohlášení RMČ v listopadu 2000 přijata a schválena ZMČ Praha 6 dlouhodobá, komplexní a cílená strategie, shrnutá v Komunitním programu protidrogové prevence na území MČ Praha 6 pod názvem „PRO 6“ (dále jen „Zdravá 6“).

Od roku 2001 je postupně realizován široce pojatý program primární protidrogové prevence „Zdravá 6“, jenž se stal charakteristickým svým systematickým a dlouhodobým působením prostřednictvím tzv. „komunitního“ přístupu na místní úrovni. Jedním z hlavních cílů programu bylo získat pro jeho realizaci co nejširší veřejnost, především pak rodiče, pedagogické pracovníky, lékaře, sociální pracovníky, ale rovněž policisty, politiky a osobnosti působící v oblastech společenského života, sportu a kultury. V komunitním přístupu se začal uplatňovat významný faktor posilování schopnosti občanů - přebírat svůj díl zodpovědnosti za utváření vlastního života a vědomí solidarity vůči svým spoluobčanům.

Dalším cílem multilaterálně pojatého komunitního programu se stala podpora zdravého životního stylu prostřednictvím kvalitní nabídky aktivního trávení volného času, zejména u rodin s dětmi a dospívající mládeže. Nejednalo se však pouze o cílové zaměření na rizikovou populaci, ale také o souhrnnou koordinaci a podporu činností na úrovni obecních, státních i nestátních institucí. Od specifické činnosti školských a odborných zařízení až po rozmanité volnočasové a zájmové iniciativy občanských spolků a církevních organizací, jež sobě vlastním způsobem již tradičně implikuji účinnou protidrogovou prevenci.

Na úrovni školských zařízeních se stalo významné navyšování odborné způsobilosti ředitelů, školních metodiků prevence a ostatních pedagogických pracovníků a to formou kontinuálního vzdělávání v oblasti prevence drogových závislostí aj. negativních společenských jevů. Vzdělávání pedagogů bylo kontinuálně propojeno s podporou péče školních psychologů, poradenskou činností a činností organizací zabývajícími se včasnou intervencí. Důraz byl zároveň kladen na výchovu a podporu protidrogových postojů u dětí a mládeže, s cílem posilovat jejich přirozené schopnosti vytvářet si vlastní postoje a čelit nezdravým způsobům života či případné nabídce drog.

Implicitně cílená protidrogová prevence se stala nezbytnou součástí efektivního preventivního působení, přesto sama o sobě nestačila komplexně pokrývat složitost drogového fenoménu. Významným a pravděpodobně nejdůležitějším nástrojem pozitivní motivace u dětí a dospívající mládeže se staly již tradiční aktivity a projekty v oblasti využívání volného času. Jejich prostřednictvím byly populaci dětí a dospívající mládeži předkládány pozitivní alternativy nabízející možnost volit si vlastní cestu zdravého životního stylu.

Vzhledem k rozrůstajícímu se rozsahu celého programu „Zdravá 6“ bylo nutné zajistit koordinaci a provázanost jeho jednotlivých částí, což v praxi znamenalo vypracování a nastavení funkčního systému řízení. Komunitní charakter programu si postupně vyžádal participaci jak školských pracovníků, specializovaných odborníků, tak i příznivců z řad široké veřejnosti. V důsledku již rozběhlého procesu se stalo nezbytným zajistit dobrou komunikaci mezi zástupci jednotlivých profesních a zájmových skupin na místní úrovni. Výhledově, jako praktické řešení nové situace, se nabízí možnost ustanovení tzv. „komunitního fóra“, jehož členská základna by byla tvořena zástupci z řad odborníků, osob známých a veřejně činných a zástupců rozličných organizací, zájmových spolků, ale i cílových skupin (např. rodiče a studenti), jež by mohli svými pohledy přispívat k širšímu pojetí programu „Zdravá 6“, který v sobě nese skrytý potenciál rozmanitého spektra komunity. V letošním roce 2003 by tuto úlohu mohla zastávat nově vzniklá Protidrogová komise – „Zdravá 6“.

 

Cíle a cílové skupiny programu

Na území Městské části Praha 6 se nachází 28 mateřských škol, 19 základních, 6 státních a 5 soukromých středních škol. Z tohoto hlediska se program „Zdravá 6" může dotýkat téměř 7,5 tisíc žáků základních škol, 2 tisíc studentů středních škol a přibližně 1000 pedagogických pracovníků, jinak také pak řádově 3,5 tisíce dětí a dospělých, kteří jsou členy spolků a organizací věnujících se rozličným volnočasovým aktivitám.

Obecným cílem programu „Zdravá 6" je podpora protidrogových postojů a zdravého životního stylu v komunitě, což by v ideálním případě mělo vést ke snižování poptávky po návykových látkách a v celkovém důsledku i ke snižování rizik vzniku dalších sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží.

 

Specifické cíle programu:

·       zvýšení veřejného povědomí o rizicích návykových látek;

·       vybudování efektivního komunitního modelu podpory zdravého způsobu života;

·       propojení a koordinace existujících forem nespecifické a specifické primární prevence sociálně patologických jevů a drogových závislostí;

·       doplnění existujících preventivních aktivit na základních a středních školách o interaktivní programy zaměřené na budování protidrogových postojů a nácvik dovedností odmítání návykových látek;

·       zapojení široké veřejnosti do programu, s prioritním zaměřením na rodiče žáků základních a studentů středních škol;

·       podpora volnočasových sportovních aktivit a zájmových kroužků, jež fungují v rámci školských i mimoškolských zařízení jako nespecifické součásti preventivního programu;

·       podpora „center volného času“ u vytypovaných školských zařízení;

·       podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu v rámci mateřských škol;

·       podpora činnosti školních psychologů na ZŠ a SŠ;

·       průběžné vzdělávání ředitelů škol, školních metodiků prevence, ostatních pedagogů a pedagogických pracovníků (případně širší veřejnosti) v oblasti prevence drogových závislostí.

 

Těžiště programu „Zdravá 6" leží ve vhodné kombinaci specifické a nespecifické protidrogové prevence a aktivit zaměřených na využívání volného času. Tento přístup se opírá o několik teoretických předpokladů:

·       aktivní a plnohodnotné trávení volného času je nejlepší propagací zdravého životního stylu u cílové populace dětí a dospívající mládeže;

·       autenticita a interaktivnost za použití vhodných preventivních metod a forem práce s cílovou populací, na rozdíl od neúčinného moralizování a zastrašování;

·       otevření problematiky protidrogové prevence a souvisejících otázek široké veřejnosti, s důrazem na její aktivní participaci v dílčích aktivitách.

 

Komunitní program svými nástroji iniciuje, vytváří a koordinuje jednotlivé aktivity, které se zaměřují na výchozí cílové skupiny:

 

Specifické cílové skupiny:

·       děti základních škol a víceletých gymnázií, které lze v obecné rovině považovat za cílovou – potenciálně rizikovou populaci;

·       dospívající mládež, kterou lze považovat z hlediska ohrožení nebezpečím drogové závislosti či jiných sociálně patologických jevů za mimořádně rizikovou;

·       děti předškolního věku (a jejich rodiče);

·       děti a dospívající mládež angažovaná v nejrůznějších volnočasových aktivitách a zájmových kroužcích jako vrstevnická populace nesoucí principy pozitivního životního stylu;

·       mládež s rizikovým chováním (experimentátoři), děti a mládež ze sociálně slabých rodin, děti „ulice“ či s jinými sociálními problémy.

 

Nespecifické cílové skupiny:

·       významní veřejní činitelé a osobnosti z oblasti společensko-kulturního života;

·       pracovníci v oboru sociálních věcí, lékaři, pracovníci v oblasti bezpečnosti aj.;

·       rodičovská a nejširší veřejnost.

 

Realizace programu

Celoroční aktivity v rámci primární prevence

·       Interaktivní programy pro II. stupně na všech základních školách Prahy 6 zajišťuje servisní organizace o.s. Prev Centrum. Programy probíhají ve čtyřech dvouhodinových setkání žáků s dvojicí vyškolených lektorů (studentů VŠ), kteří provázejí žáky od 6. do 9. ročníku. Lektoři svou autentičností a nezávislým postavením vůči pedagogickému sboru umožňují žákům otevřenější přístupy při utváření vlastních postojů, osvojování si sociálních dovedností a hledání alternativ zdravého životního stylu. Práce lektorů je koordinována se školními metodiky prevence a školními psychology.

·       Artefiletické dílny - psycholožka PPP Praha 6 Ivana Kubešová a terapeut Jiří Kokrda vedou dva celoroční cykly seminářů pro skupinu studentů středních škol a skupinu pedagogů. Cílem seminářů je seznámit frekventanty s možnostmi využívání výtvarných technik pro relaxaci a psychohygienu.

·       Pilotní projekt rozšířené péče školních psychologů probíhá ve spolupráci s o.s. Klika při Pedagogicko - psychologické poradně v Praze 6. Díky tomuto projektu se na osmi vybraných základních školách a na Gymnáziu Nad Alejí rozšířila práce školních psychologů (po celý školní rok pravidelně 4 hod. týdně navíc pro každou školu). Poskytované služby jsou realizovány především prostřednictvím pracovníků pedagogicko-psychologické poradny, kteří ve školách provádějí i základní péči školních psychologů. Psychologové si získali důvěru žáků i učitelů a program je školami přijímán a hodnocen velice pozitivně. 

·       Setkávání školních metodiků prevence probíhá v prostorách ÚMČ nebo v Prev-Centru cca v měsíčních intervalech. Prostřednictvím pravidelných setkání pracovní skupiny školních metodiků se členy úseku drogové prevence (ÚMČ) a se zástupci servisní organizace či přizvanými hosty je koordinována specifická protidrogová prevence na úrovni všech škol a školských zařízení.

·       Osvěta mezi rodiči je realizována ve spolupráci s jednotlivými školami formou programů, při nichž se rodiče mohou setkávat s odborníky na drogovou problematiku, např. v rámci rodičovských schůzek. Významnou roli zde sehrála aktivita Dětského parlamentu Prahy 6 pod názvem Velký protidrogový program (více informací na www.ddmp6.cz/parlament).

·       Rodičovské skupiny probíhají pravidelně každou středu v prostorách ÚMČ (již od roku 1996!). Jedná se o schůzky anonymních rodičů a dalších členů rodin, při nichž se řeší problematika vztahů s experimentujícími či drogu užívajícími rodinnými příslušníky. Skupinová setkání jsou vedena zkušeným terapeutem (J. Jílkem) a doplňována individuálními konzultacemi. Celkový rozsah je cca 5 hod. týdně.

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence

Pedagogové jsou klíčovou skupinou v oblasti úspěšné realizace protidrogové prevence na školách a školských zařízeních. Proto byl kladen důraz na přípravu komplexního programu vzdělávání, který by zahrnoval pedagogy různých úrovní a znalostí a všech stupňů škol. Požadavky na účinnou prevenci se promítají do týmové spolupráce pedagogického sboru školy, vč. ředitele jako jejího manažera.

 

V oblasti zdělávání na úrovni základních a středních škol bylo realizováno:

·       Pokračující dvoudenní vzdělávací seminář pro pedagogy se základními znalostmi zaměřen na zásady efektivní primární prevence drogových závislostí v týmové spolupráci (o.s. Život bez závislosti).

·       Pokračující dvoudenní vzdělávací seminář pro pedagogy bez znalostí v oblasti prevence drogových závislostí zaměřen na rozšiřování teoretických znalostí a praktických dovedností využitelných v primární prevenci na školách v týmové spolupráci (Prev-Centrum).

·       Dvoudenní seminář pro ředitele škol na téma strategie a tvorba projektů a jejich vícezdrojové financování (Centrum dohody).

·       Na úrovni mateřských škol bylo realizováno vzdělávání ve spolupráci s Institutem Filia. V roce 2001 proběhl dvoudenní výcvik pro 12 učitelek MŠ a na dalších MŠ byl v letošním roce program zaveden.

·       Na podzim roku 2002 byl ukončen dvouletý vzdělávací kurz pro školní metodiky primární prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů ZŠ a SŠ Prahy 6. Kurz v rozsahu 80 hod. byl zaměřen na získání teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností pedagogů v kontextu vytváření vhodné strategie preventivních programů škol, vycházející z principů dlouhodobé primární protidrogové prevence (Prev-Centrum, akreditace MŠMT).

Konkrétním výsledky vzdělávacího procesu se promítly do týmové spolupráce pedagogů na školách i do spolupráce mezi jednotlivými školami. Byl posílen status školního metodika prevence a role ředitele jako manažera ve vztahu k tvorbě strategie prevence drog na školách. Efektivita vzdělávání pedagogů se projevila také v grantových řízeních a to jak v kvantitě, tak i v kvalitě konkrétních projektů.

 

Vrstevnický program „Permoník 2002“

Vrstevnický program je zaměřen na rozvoj dovedností a postojů u žákovských osobností vyšších ročníků základních škol a na jejich aktivní zapojení v primární prevenci. Důraz je kladen na specifickou cílovou skupinu dětských autorit či mluvčích vyskytujících se v přirozeném žákovském kolektivu. Program je koncipován jako dlouhodobý a měl by podněcovat družnou náladu a soutěživost nejen mezi žáky na úrovni školy, ale také mezi jednotlivými školami. Jednotlivé školy se mohou zúčastnit grantového řízení (r. 2003) a v roli „strážců kamenů“, dle svého zaměření, zastupovat a garantovat dílčí složky programu pro jiné školy na území městské části, např. v oblasti sportovní, zájmové, umělecké apod. (více informací na stránkách www.abraka.cz/permonik.html).

·       V loňském roce proběhl dvoudenní úvodní teoretický seminář pro učitele ZŠ, jehož cílem bylo představit 22  účastníkům z 12 škol program Permoník a motivovat je pro práci na programu (Centrum dohody).

·       Na teoretický seminář navazovaly tři dvoudenní pilotní pobytové programy pro učitele s žáky 6. – 7. tříd ZŠ, na kterých si mohli formami zážitkové pedagogiky prakticky vyzkoušet společnou práci ve skupině vytypovaných žákovských osobností. Do pilotních programů se zapojilo celkově 9 škol, 36 žáků a 13 učitelů (Centrum dohody).

 

Pilotní projekt podpory rozvojových pobytů (PRP) (P. Vojna)

Využívá originální metody - práce se zážitkem, kterou v ČR vyvinula Prázdninová škola Lipnice. Jde o variabilní „nástroj“ používaný k dynamickému vybudování a rozvoji pozitivních vztahů ve specifické sociální skupině – školní třídě. Městská část se rozhodla podpořit realizaci vícedenních zážitkových pobytů tříd s třídním učitelem (a případně i dalšími členy pedagogického sboru) na střediscích v přírodní lokalitě mimo Prahu.

Součástí projektu je motivace a vzdělávání pedagogů, půjčovna materiálu, metodická a produkční podpora, což je využíváno:

·       středními školami k tzv. adaptačním a seznamovacím kurzům na počátku studia;

·       základními školami k řešení přechodových obtíží mezi 1. a 2. stupněm;

·       víceletými gymnázii pro nové impulsy v polovině studia;

·       pro uvedení nového třídního učitele, po sloučení tříd, při výchovných obtížích nebo naopak za odměnu.

V roce 2002 v rámci PRP proběhlo:

·       Rozsáhlé vzdělávání pedagogů a studentů pedagogických škol, a to třístupňové, ve dvou paralelních liniích (studenti, pedagogové), v celkovém rozsahu 2x11 dnů a za účasti cca 70 osob. Součástí vzdělávání byly i následné praxe na kurzech.

·       Kurzy – probíhaly ve formě dvou až šestidenních pobytů pro celkem 23 tříd převážně 2. stupně ZŠ a 20 tříd SŠ. Buď jako pilotní, s lektorskou a materiální podporou ÚMČ, anebo s finanční podporou z grant. řízení, jako samostatně školami realizované kurzy.

·       Půjčovna materiálu - byl zakoupen metodický materiál pro realizaci kurzů, především lezecký a sportovní. Dále byly zhotoveny sady nejpoužívanějších her. Vše je bezplatně zapůjčováno školám k realizaci kurzů.

·       Započala spolupráce Pedagogickou fakultou a FTVS UK, v rámci níž mají studenti VŠ možnost pracovat jako lektoři zážitkových kurzů škol z Prahy 6

 

Grantová řízení primární protidrogové prevence

·       Grantové řízení "Specifická drogová prevence" se záměrem podpořit rozvoj preventivních programů škol a jejich různorodých nadstavbových aktivit vyplývajících ze strategie jednotlivých škol (vzdělávací, výchovná a osvětová činnost, vrstevnické programy, "peer" aktivity apod.). Na 21 přijatých projektů byly vypracovány odborné posudky (o.s. Prev-Centrum). Celkem bylo podpořeno 19 projektů částkou 500.000 Kč. Podpis smluv a převod finančních darů proběhl v průběhu měsíce června.

·       Grantové řízení "Nespecifická drogová prevence" se záměrem podpořit aktivity všech subjektů působících na území městské části Praha 6, jejichž programy disponují primárně-preventivním potenciálem, orientující se na podporu zdravého životního stylu a utváření zdravých návyků u dětí a dospívající mládeže iniciovalo celkem 36 žadatelů. Na 36 přijatých projektů byly vypracovány oponentury (Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas). Celkem bylo podpořeno 25 projektů částkou 492.000,- Kč. K podpisu smluv a převodu finančních darů došlo na přelomu června a července.

·       Grantové řízení "Podpora rozvojových pobytů škol" se záměrem podpořit samostatné projekty škol aplikujících metody zážitkové pedagogiky v práci s třídními kolektivy a jejich učiteli. Granty byly určeny školám, které mají s organizací těchto několikadenních pobytů v přírodě a s jejich odborným i materiálním zabezpečením dostatečné zkušenosti. Bylo přijato celkem 15 žádostí o udělení grantu. Na 15 přijatých projektů byly vypracovány oponentury (Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas). Celkem bylo podpořeno 10 žádostí v souhrnné výši 300.000,- Kč. Většina ostatních projektů byla doporučena k realizaci formou tzv. pilotních kurů. Podpisy smluv a převody finančních darů se uskutečnily na přelomu června a července.

V souhrnu byla ve všech třech grantových řízení rozdělena částka 1.292.000,- Kč!

 

Akce organizované ÚMČ v rámci programu

"Týden Zdravé Šestky – Plný Džbán" byl svým rozsahem a obsahem výjimečnou akcí pořádanou ÚMČ Praha 6 a MV ČR v květnu 2002 na koupališti Džbán.

Programová náplň „Týdne“ vycházela z projektu „Zdravá 6“, jež v sobě zahrnuje prevenci drogových závislostí, prevenci kriminality a aktivní podporu zdravého životního stylu především u dětí a dospívající mládeže. Dosavadní zkušenosti v oblasti protidrogového působení dokládají, že ani preventivní, ani represivní opatření nejsou sama o sobě natolik účinná, aby mohla drogový problém vyřešit. Je nicméně zřejmé, že vhodná kombinace prevence a represe a zvláště pak důraz na aktivní využívání volného času u dětí a mládeže a podpora zdravého životního stylu může do budoucnosti rozsah zneužívání drog snížit.

Návštěvníci „Týdne Zdravé 6“ měli první den příležitost shlédnout např. seskok jednotky Útvaru rychlého nasazení z vrtulníku, ukázku práce zásahové jednotky a potápěčů Správy policie hl. města Prahy, instruktáž  sebeobrany, ukázky z práce psovodů Policejního prezídia, zásah Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy, vyzkoušet své dovednosti na dětském dopravním hřišti Městské policie nebo se podílet vlastními silami na vztyčení kamenného monolitu pod vedením Ing. Pavla v Divoké Šárce

V následných dnech mohli návštěvníci zdarma využít bohaté nabídky rozličných aktivit např. skateboardový areál, závody na in-line bruslích, motokáry, dětskou buggy, paintball, rodinný aerobic, ukázkový skautský tábor, lezení na skále Žabák, povídání si se zajímavými lidmi, poslech živé muziky nebo letní kino. Řada dalších aktivit probíhala v průběhu celého týdne na různých místech Prahy 6.

 

"Týden Zdravé Šestky – Plný Džbán II – Na vodě, ve vzduch i na souši", který byl pořádaný v říjnu ÚMČ Praha 6 a MVP AGENCY, navázal na tradici prvního „Džbánu“. Návštěvníci se mohli účastnit např. startu horkovzdušného balónu, vypouštění balónkových vzkazů, poslechu reprodukované hudby na přání, koncertu skupin nebo podzimního kina. V dalších dnech se nabízely akce např. exhibiční skoky do vody s kolem a na trampolíně, lezecký trenažér, paintball, dopravní hřiště –  s možností získání dětského řidičáku, exhibice české kanoistické reprezentace, závody motokár, panelové diskuse s osobnostmi a odborníky, taneční diskotéka nebo úklid Divoké Šárky. Celý týden byl pro mnohé školy a organizace příležitosti ke dnům otevřených dveří, kdy jim byla nabídnuta možnost prezentovat svoji činnost, jíž se podílejí na utváření rozmanitého spektra komunity.

 

Organizace a řízení programu 

Úsek protidrogové prevence je organizační součástí odboru Kanceláře městské části Praha 6 (dále jen ÚPP). Personálně byl v roce 2002 obsazen protidrogovým koordinátorem (Jiří Minarčík) a manažerem programu „Zdravá 6“ Petr Vojna), celkem v rozsahu dvou pracovních úvazků.

ÚPP v předchozích letech úzce spolupracoval se starostou ÚMČ (MUDr. Pavel Bém) prostřednictvím pravidelných porad. V rámci ÚMČ byla nastavena aktivní spolupráce zejména s odbory Kancelář MČ, Školství a kultury, Sociálních věcí, dále tiskovým oddělením, sekretariátem starosty, místostarosty (zejm. Ing. Jiří Vihan) a Komisí pro výchovu, vzdělávání a volný čas, která zastupovala funkci protidrogové komise.

Specifická drogová prevence na školách je koordinována prostřednictvím schůzek a individuálních konzultací se zástupci pedagogických sborů, vč. ředitelů škol s pracovníky ÚPP.

Pracovní porady školních metodiků prevence probíhají přibližně v měsíčních intervalech v prostorách ÚMČ a Prev-Centra.

Spektrum nejširších služeb v rámci komunitního programu na území městské části bylo z výrazné části formováno prostřednictvím grantových řízení, jimiž se podařilo iniciovat a koordinovat aktivity s preventivním potenciálem jak na úrovni škol a školských zařízení, tak mezi zájmovými skupinami, spolky a organizacemi se sportovním, kulturním a zájmových zaměřením.

Kvalita péče o děti a dospívající mládež byla výrazně ovlivněna kvalitní nabídkou vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky na všech úrovních škol (kurzy, tématické semináře aj.) a nákupem specifických odborných služeb (péče školních psychologů, interaktivní programy, artefiletické dílny aj.).

 

Komentář k rozpočtu programu

V roce 2002 bylo kontinuálně navázáno na předchozí realizaci dlouhodobého a komplexního programu „Zdravá 6“, s celkovým schváleným rozpočtem 3.600.000 Kč (viz příloha Rozpočet 2002). Program byl realizován v rámci dvou kapitol specifické (1.900.000,-) a nespecifické (1.700.000,-) primární prevence prostřednictvím podkapitol - dílčích projektů standardizovaných v průběhu předchozích dvou let.

Přestože se jednalo o mimořádný rok vzhledem k událostem a to jak v souvislosti s povodněmi, tak s proběhlými volbami, podařilo se rámcové dodržet čerpání rozpočtu spolu se základní strukturou výdajů obsaženou v návrhu programu. Výjimkou byla akce „Týden Zdravé Šestky II – Plný Džbán II“, jež měla svým způsobem kompenzovat výše zmíněné události. Financování této mimořádné akce bylo zajištěno z daru obdrženého městskou částí pro daný účel, finanční účastí spolupořadatele a vhodným seskupením rozpočtu „Zdravá 6“, (např. část prevence pro rodiče a komponované pořady byly začleněny do zmíněné akce).

 

Výhledy „Zdravá 6“ 2003

V rozpočtu komunitního programu Zdravá 6" na rok 2003 byla schválena celková částka 3.500.000,- Kč, která byla rozdělena do dvou kapitol specifické (1.900.000,-) a nespecifické (1.600.000,-) primární protidrogové prevence. Obě kapitoly jsou již tradičně tvořeny převážně standardní nabídkou služeb a aktivit, které se prokázaly jak svou volbou, zpracováním a zakomponováním do programu, tak i svým konkrétním zaměřením jako vhodné a účinné. Program „Zdravá 6“ není proto potřeba nijak zvlášť zásadně revidovat, pozornost by měla být zaměřena na jeho souvislou aktualizaci a na vhodné doplnění aktivit na základě nových zkušeností s jeho pokračující realizací.

V letošnim roce by se mělo především jednat o celkové zhodnocení (evaluaci) programu i jeho dílčích aktivit a o zkvalitnění systému komunitní spolupráce. Měly by být nadále aktivizovány vnitřní zdroje a skrytý potencionál komunity na místní úrovni. K tomu účelu mohou posloužit vhodné prezentace programu, např. prostřednictvím webových stránek a jiných médií, nebo prostřednictvím „Týdne Zdravé 6“, jako oslavy a tradice komunity.

Pro efektivní protidrogovou prevenci a podporu zdravého života na místní úrovni je potřebný výkonný, iniciační a koordinační systém hájící zájmy celé komunity. V nastávajícím roce 2003 může tuto úlohu přijmout nově ustanovená Protidrogová komise – „Zdravá 6“.

 

Zpracoval: Jiří Minarčík, protidrogový koordinátor

             

 


 Příloha: Adresář organizací spolupodílejících se na programu „Zdravá 6“

 

 

Organizace zabývající se protidrogovou prevencí na Praze 6

 

 


Občanské sdružení Prev-Centrum

Meziškolská 1120/2, Praha 6, 160 00
tel.: 23335 5459
mobil: 604 68 78 09
e-mail: info@prevcentrum.cz

http://www.prevcentrum.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Arabská 683, Praha 6, 160 00

tel.: 22061 1073

e-mail: ppp6@wo.cz

 

Ambulance pro návykové poruchy

Pod Marjánkou 12, Praha 6 - Břevnov,

160 00

tel.: 23333 2483

 

Občanské sdružení Partners Czech

Lomená 515, Praha 6, 162 00

tel.: 23332 1503

e-mail:partners@pdc-cz.cz

http://www.pdc-cz.cz

 

Dejvické psychoterapeutické centrum

Evropská 122, Praha 6, 160 00

tel.: 22431 7522

http://www.dpc.cz

 

Městská hygienická stanice Praha

pobočka 06

Na Dlouhém lánu 590, Praha 6, 160 00

tel.: 23536 1116

 

Fokus Praha

sdružení pro péči o duševně nemocné

(sídlo sdr.: Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice)
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 160 00
tel.: 2855 3303
e-mail: fokus@ecn.cz

http://www.ecn.cz/fokus

O. S. Život bez závislosti
Lupáčova 14, Praha 3, 130 00

tel.: 222 71 67 40

 

Centrum dohody, s. r. o.

V Hůrkách 1292/8, Praha 5, 158 00

tel.: 25162 7402

http://www.centrumdohody.com

 

Institut Filia

Sokolská 26, Praha 2, 120 00

tel.: 22426 3026

e-mail: filia@telecom.cz

 

O.S. Klika

Arabská 683, Praha 6, 160 00

tel.: 22061 1073

 

Podaná ruka, o. p. s.

Opletalova 23, Praha 1, 110 00

tel.: 29651 5216, 29651 5221, 29551 5399

 

O. S. Halt

Na Hutích 13, Praha 6, 160 00